Visste du at når du senker farten, gjør du nærmiljøene våre tryggere?

Lavere fart gir tryggere nærmiljø, mindre utslipp og støy. Dessverre opplever mange det utrygt å sykle. Syklistforeningen arbeider for friheten til å velge sykkel når det er lagt til rette for det.

Det nasjonale målet er at transport skal komme mer over på sykkel. Nasjonal transportplan (NTP) inneholder de viktigste mål og virkemidler, og fram til 2023 var målet at åtte prosent skal sykle på landsbasis, 20 prosent i byer og tettsteder. Åtte av ti skoleelever med 4 km reisevei eller mindre bør gå eller sykle. Dette er mål lokalforeningen støtter. Samtidig ser vi at vi er langt unna målene.

Selv om Norge er et av de landene i verden med best trafikksikkerhet og færrest drepte i forhold til innbyggere, ser vi nesten hver uke oppslag i lokalaviser hvor foreldre viser fram en veistrekning hvor en ulykke kan skje. Og dessverre får de ofte rett.
I en spørreundersøkelse transportøkonomisk institutt (TØI) foretok uttalte en stor andel at årsaken til at man ikke sykler, er at det oppleves utrygt. Vi jobber derfor for at 30 kilometer i timen skal være den gjeldende fartsgrensen i byer og tettbygde strøk. Lavere fartsgrenser der folk bor, leker og lever er avgjørende for å skape trygge nærmiljøer. Ved 30 km / t blir skoleveier tryggere med færre farlige situasjoner. Skadeomfanget ved å bli truffet av bil i 30 km/t kontra 50 km/t, er betydelig mindre. Ni av ti myke trafikanter overlever en påkjørsel av bil ved 30 km/t, mens bare 3 av 10 overlever ved 50 km/t. For en bilist i 30 km/t går reaksjonstiden opp, og bremselengden ned.

I tillegg bør det innføres hjertesoner rundt skoler og barnehager. En hjertesone er en sone rundt skolen eller barnehagen som blir helt eller tilnærmet bilfritt. Som et pilotprosjekt bør det innføres enten 20 km / t, eller helt bilfritt. I dag kjører mange foreldre barna til skolen, og det kan oppstå farlige situasjoner med stressede foreldre, mange biler og barn. I Sandefjord kommune er dette opprettet på mange skoler.

Lavere hastigheter fører til lavere støynivåer. Ved tiltak som fartsdumper og innsnevringer, ser man at ved 50 km / t øker støv og støy som følge av nedbremsing og akselerasjon. 30 km/t er spesielt viktig i boligområder og områder med mye fotgjenger – og sykkeltrafikk. Dette kan ha positive effekter på lokal luftkvalitet og generell livskvalitet for de som bor tett ved veiene. Verdens Helseorganisasjon (WHO 2021) peker på at 30 km / t ikke bare redder liv, men fremmer gange, sykling og en bevegelse mot å nå målsetningen om nullutslipp.

Flere tiltak må settes i verk, som et godt utbygd sykkelveinett med medfølgende infrastruktur. Sikker sykkelparkering gir mindre behov for dyr bilparkering, og mange jobbpendlere kan spare mye penger. Vårt håp er at det blir like enkelt å velge sykkel, som det er å velge bil til dine daglige reiser. Sykling er mindre arealkrevende enn bilvei (Vegdirektoratet, 2012). Sykling kan være en verdifull bidragsyter i å løfte folkehelsen og forbedre miljøet. En økt andel som benytter aktiv transport til arbeid og hverdagsaktiviteter kan gi samfunnsøkonomiske gevinster til samfunnet, i form av redusert belastning til helsevesenet. Og sist, men ikke minst: Sykkel er prisoverkommelig for de fleste, er rettferdig og minsker ulikheter.

Syklistforeningen / skjermdump