Del veien, takk!

Våren er i anmarsj og flere og flere børster støv av sykkelen sin i disse dager. Det vil for flere bli
naturlig å velge sykkel som transportform foran bil igjennom våren, sommeren og høsten. De siste
års spørreundersøkelser fra Syklistenes landsforening avdekker til stadighet at trygghet er det
viktigste for respondentene. Tryggheten er viktig for både syklister og bilister.
Sykkel er et rimelig og effektivt transportmiddel tilgjengelig for de fleste. Det når relativt langt, du blir
i bedre form av nesten alle sykkelturer og det er svært miljøvennlig. Sykkel brukes av unge som
gamle, fattige som rike, og som derfor bidrar til økt mobilitet og økt deltakelse for det brede lag av
befolkningen.
Til alle oss syklister, husk at vi skal dele veien med mange andre i trafikken, spesielt bilistene. Bruk
tydelige tegn når du sykler på veien, være synlig og ta din plass. Trafikkreglene gjelder deg som syklist
også. Utvis godt samarbeid, tålmodighet og raushet ovenfor de andre trafikantene.
Til alle oss bilister, husk at vi skal dele veien med syklistene. Se på syklistene som en traktor på veien
under våronna, eller en moped med maks fart på 45 km/t i 70 sonen. Vis tydelig tegn på hvor du har
tenkt å kjøre og sjekk alltid dødvinkelen. Syklistene er der med ønske om å komme trygt fram til
målet og for å gjøre noe godt for egen helse. Utvis godt samarbeid, tålmodighet og raushet ovenfor
syklistene.
Vegtrafikklovens §3 gjelder for alle: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og
varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir
hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg
ved vegen.
Med denne loven med oss friskt i minne tar alle hensyn til hverandre, trafikken glir smidigere og
bidrar til vår felles trafikksikkerhet.
Sykkel som et folkehelsetiltak har et stort potensial. Vi vet at voksne nordmenn ikke er så aktive og
sunne som vi liker å tro. Det er omtrent 30 prosent av oss som er aktive nok i hverdagen, og som
beveger seg opp mot det anbefalte om 75 – 300 minutter med høy eller moderat intensitet i uken. Sju
av ti er overvektige, og mer enn to av ti har sykelig overvekt.
Den samfunnsøkonomiske helsegevinsten av å sykle er så høy som 26,38 kr per syklede kilometer,
ifølge Helsedirektoratet sine beregninger. OECD har beregnet at helsegevinsten er over 20 ganger
høyere enn kostnadene knyttet til trafikkulykker og eksponering for luftforurensning.
Ifølge Verdens helseorganisasjon er luftforurensning en av vår tids største helseutfordringer globalt.
Dårlig luftkvalitet er en utfordring også i norske byer, der svevestøv, vegtrafikk og vedfyring er de
største utslippskilder. I Bypakke Larvik så er et av hovedgrepene i planen å sette søkelys på å
iverksette målrettede tiltak som gjør det mulig å velge mer miljøvennlige transportformer i og til
Larvik by. Det å redusere utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. I
Nasjonal transportplan for 2018-2029 er det blant annet satt et måltall for at alle nye personbiler skal
ha null utslipp i 2025.
Litt mer bevegelse i hverdagen, for eksempel en sykkeltur et par ganger i uken, vil kunne bidra mye til
både din helse og folkehelsen. En kort sykkeltur (med eller uten el) er alltid bedre enn ingenting,
både for miljø og helsen! Takk for at alle deler veien😊

Med vennlig hilsen styret i Syklistforeningen Vestfold

Årsmøte 6. mars kl 17.00

Vi ønsker å invitere medlemmene av Syklistenes Landsforening til årsmøte.

Møtet avholdes mandag 06.03 kl. 17:00 – 19:00 på Larvik bibliotek.

Fint om de som ønsker å komme, vil melde inn saker og har forslag til medlemmer inn til styret melder dette til styrets leder på e-post leder@sykkelvestfold.no.

For at vi skal vite omtrent hvor mange som kommer og få saker inn på agendaen må dette være sendt til styret innen torsdag 16. februar.

Vi håper å se så mange av dere som mulig 😊

Syklistforeningen Vestfold – hvorfor det?

Sykle – hvorfor det?

Å sykle er god hverdagstrim, og bidrar til bedre helse. Å øke aktivitetsnivået med bare 30 minutter pr dag, vil kunne bidra til en friskere befolkning og mindre sykdom. Om en skulle bli alvorlig syk, vil en bedre helse bidra til at man kommer seg raskere, og har et mindre alvorlig forløp.

Derfor er det all grunn til å markere 22.september som er verdens bilfrie dag. Denne dagen oppfordres man til å la bilen stå, og heller sykle eller gå. I norsk transportplan (NTP 2020 – 2029) er målet at 8 % skal sykle daglig, og at åtte av ti barn enten går eller sykler til skolen. Dessverre er vi langt unna dette målet. Vi har stått stille på ca 4 % siden 2001. Et annet mål er at sykkelandelen i byene skal økes til 20 %.

Dette vil Syklistforeningen gjøre noe med, og nå har Larvik fått sitt eget lokallag. Den 24.mai ble det tatt initiativ fra Jørgen Eia Bringedal til å starte opp lokalt. Flere møtte, og man fikk satt ned et styre. Målet er å spre og inspirere til økt sykkelglede, men også være en pådriver for å nå målene.

For en tid siden var vegdirektøren, Ingrid Dahl Hovland i Debatten på NRK1, der hun sa at hun gjerne skulle fortalt om suksesser og høy måloppnåelse, men at det kunne hun dessverre ikke gjøre. «Vi må i stedet erkjenne at norsk sykkelsatsning ikke er en suksess» sa hun.

Dette er rene ord for pengene, vi er som sagt langt unna å nå målene. Det må derfor en bevisst satsning til, en satsning både vegdirektøren og 21 organisasjoner stiller seg bak.

Hva vil det bety for Larvik? En god del faktisk. En stor del av veiene våre er fylkeskommunale og dermed Statens vegvesen / fylkeskommunen sitt ansvar. Larvik kommune har allerede tatt ansvar gjennom kommunedelplan hvor det bl.a. står: «Bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle på et godt tilrettelagt sykkelnett». Dette viser gode takter, og mye er allerede gjort. Det er en flott sykkelvei fra Stavern og ut til campingplassene, og en sykkelvei er under utarbeidelse langs Elveveien.

Men det er enda mye som gjenstår. Flere steder blir man ved sykkelveiens ende, «spyttet» ut i veibanen, gjerne på feil side. Og når er man syklende, og når gående. Er man gående eller syklende om man sykler over gangfelt, der gangfelt er en naturlig forlengelse av sykkelstien – som den som går langs Dronningensgate, fra Alfred Andersen bygget og mot byen. Køen av biler kunne vært betydelig redusert om flere hadde syklet til og fra jobb f.eks om en bor i Stavern og jobber i Larvik.

Skal vi nå målene om et renere klima, bedre folkehelse, samt FNs bærekraftmål, må det tas tak på flere områder. Men det viktigste vi gjør er å legge til rette for at flere kan sykle. Det må være god og trygg parkering til sykler i bykjernen, lademuligheter, økte rettigheter for syklende, f.eks. ved enveiskjøringer og traffikklys. Vegdirektøren er inne på at nye sykkelveier koster mye, men at man kan få stor nytte av enkle tiltak: God og trygg parkering til sykler i bykjernen, lademuligheter, forbedring av kryss, bedre sykkelveivisning. Fartsreduserende tiltak, bredere sykkelfelt, utbedring av hull og dårlig dekke. Dette er noen eksempler på enkle tiltak.

Det er etterlengtet, og vi inviterer fylkets vegfolk og politikerne til en snarlig prat om hva som kan gjøres i Larvik og områdene rundt.

Potensialet er stort i kommunen, og andelen syklende og gående vil stige når det er tryggere og hyggeligere å bevege seg i byen.

Mh Truls M Eskelund

Nestleder syklistene vestfold