Syklistforeningen Vestfold – hvorfor det?

Sykle – hvorfor det?

Å sykle er god hverdagstrim, og bidrar til bedre helse. Å øke aktivitetsnivået med bare 30 minutter pr dag, vil kunne bidra til en friskere befolkning og mindre sykdom. Om en skulle bli alvorlig syk, vil en bedre helse bidra til at man kommer seg raskere, og har et mindre alvorlig forløp.

Derfor er det all grunn til å markere 22.september som er verdens bilfrie dag. Denne dagen oppfordres man til å la bilen stå, og heller sykle eller gå. I norsk transportplan (NTP 2020 – 2029) er målet at 8 % skal sykle daglig, og at åtte av ti barn enten går eller sykler til skolen. Dessverre er vi langt unna dette målet. Vi har stått stille på ca 4 % siden 2001. Et annet mål er at sykkelandelen i byene skal økes til 20 %.

Dette vil Syklistforeningen gjøre noe med, og nå har Larvik fått sitt eget lokallag. Den 24.mai ble det tatt initiativ fra Jørgen Eia Bringedal til å starte opp lokalt. Flere møtte, og man fikk satt ned et styre. Målet er å spre og inspirere til økt sykkelglede, men også være en pådriver for å nå målene.

For en tid siden var vegdirektøren, Ingrid Dahl Hovland i Debatten på NRK1, der hun sa at hun gjerne skulle fortalt om suksesser og høy måloppnåelse, men at det kunne hun dessverre ikke gjøre. «Vi må i stedet erkjenne at norsk sykkelsatsning ikke er en suksess» sa hun.

Dette er rene ord for pengene, vi er som sagt langt unna å nå målene. Det må derfor en bevisst satsning til, en satsning både vegdirektøren og 21 organisasjoner stiller seg bak.

Hva vil det bety for Larvik? En god del faktisk. En stor del av veiene våre er fylkeskommunale og dermed Statens vegvesen / fylkeskommunen sitt ansvar. Larvik kommune har allerede tatt ansvar gjennom kommunedelplan hvor det bl.a. står: «Bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle på et godt tilrettelagt sykkelnett». Dette viser gode takter, og mye er allerede gjort. Det er en flott sykkelvei fra Stavern og ut til campingplassene, og en sykkelvei er under utarbeidelse langs Elveveien.

Men det er enda mye som gjenstår. Flere steder blir man ved sykkelveiens ende, «spyttet» ut i veibanen, gjerne på feil side. Og når er man syklende, og når gående. Er man gående eller syklende om man sykler over gangfelt, der gangfelt er en naturlig forlengelse av sykkelstien – som den som går langs Dronningensgate, fra Alfred Andersen bygget og mot byen. Køen av biler kunne vært betydelig redusert om flere hadde syklet til og fra jobb f.eks om en bor i Stavern og jobber i Larvik.

Skal vi nå målene om et renere klima, bedre folkehelse, samt FNs bærekraftmål, må det tas tak på flere områder. Men det viktigste vi gjør er å legge til rette for at flere kan sykle. Det må være god og trygg parkering til sykler i bykjernen, lademuligheter, økte rettigheter for syklende, f.eks. ved enveiskjøringer og traffikklys. Vegdirektøren er inne på at nye sykkelveier koster mye, men at man kan få stor nytte av enkle tiltak: God og trygg parkering til sykler i bykjernen, lademuligheter, forbedring av kryss, bedre sykkelveivisning. Fartsreduserende tiltak, bredere sykkelfelt, utbedring av hull og dårlig dekke. Dette er noen eksempler på enkle tiltak.

Det er etterlengtet, og vi inviterer fylkets vegfolk og politikerne til en snarlig prat om hva som kan gjøres i Larvik og områdene rundt.

Potensialet er stort i kommunen, og andelen syklende og gående vil stige når det er tryggere og hyggeligere å bevege seg i byen.

Mh Truls M Eskelund

Nestleder syklistene vestfold